Son güncellenme :08.11.2018 18:26

Anasayfa > Genel, Güncel, Sondakika > Fırıncıdan,kırtasiyeci ve kahvehaneciden hastane müdürü olur mu? VARAN – 3

08.11.2018 Per, 18:26

Da­ha ilk sa­tı­rın­da Aziz Ne­sin hi­ka­ye­le­ri­ni çağ­rış­tı­ran ha­be­ri bir­lik­te oku­ya­lım:
“AKP İl Yö­ne­ti­ci­si ve FUT­BOL AN­TRE­NÖ­RÜ Sel­man Al­kış, Kır­ka­ğaç Dev­let Has­ta­ne­si’ne Mü­dür Yar­dım­cı­sı…
AKP İl Yö­ne­ti­ci­si Ab­dul­lah Po­la­t’ın KAR­DE­Şİ, Ma­ni­sa Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’ne Mü­dür…
AKP İl Yö­ne­ti­ci­si Os­man Sön­me­z’in ken­di FI­RI­NIN­DA BİR­LİK­TE ÇA­LIŞ­TI­ĞI EŞİ, Ma­ni­sa Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’ne Mü­dür Yar­dım­cı­sı…
KIR­TA­Sİ­YE DÜK­KA­NI İŞ­LE­TEN AKP Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ah­met Bu­ruş, Ma­ni­sa Dev­let Has­ta­ne­si’ne Mü­dür Yar­dım­cı­sı…
AKP İl Yö­ne­ti­ci­si Sa­it Baş­be­le­n’in BİR­LİK­TE KAH­VE­HA­NE İŞ­LET­Tİ­Ğİ OĞ­LU Ma­ni­sa Dev­let Has­ta­ne­si’ne Mü­dür Yar­dım­cı­sı…
AKP Mer­kez İl­çe Yö­ne­ti­ci­si Ba­ha­dır Sa­y’ın ÖĞ­RET­MEN­LİK ATA­MA­SI BEK­LE­YEN KAR­DE­Şİ Ma­ni­sa Dev­let Has­ta­ne­si’ne Mü­dür ola­rak atan­dı.
Ma­ni­sa’da ya­yım­la­nan Man­şet ga­ze­te­si­nden Hülya Kılınç’ın id­di­ası­nı vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan ak­tar­dım.

* * *

Fut­bol an­tre­nö­rü…
Fı­rın­cı…
Kır­ta­si­ye­ci…
Kah­ve­ha­ne­ci…
Öğ­ret­men…
Gör­dü­ğü­nüz gi­bi bu ki­şi­le­rin sağ­lık sek­tö­rüy­le uzak­tan ya­kın­dan bir il­gi­le­ri yok.
Ka­mu­da bir geç­miş­le­ri de bu­lun­mu­yor.
Söz­leş­me­li ola­rak ça­lı­şa­cak­lar.
Ter­cih edil­me ne­den­le­ri, AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bi­rin­ci de­re­ce­den ya­kın­la­rı ol­ma­la­rı!
Ma­ni­sa’dan ge­len ha­ber­le­re ba­kı­lır­sa, ata­ma­lar hem AKP teş­ki­la­tın­da, hem de sağ­lık­çı­lar ara­sın­da tep­ki­le­re ne­den ol­muş!
Sağ­lık­ta du­rum böy­le de di­ğer ba­kan­lık­lar­da fark­lı mı?
Ha­yır.
Tüm ba­kan­lık­lar­da li­ya­kat­ten çok, AKP yan­daş­lı­ğı­na önem ve­ri­li­yor.
Ba­kan­lık­la­rın kad­ro­la­rı par­ti­li­ler­le dol­du­ru­lu­yor.
Tor­pi­li olan­lar bal­lı po­zis­yon­la­ra yer­leş­ti­ri­li­yor.

* * *

Tür­ki­ye, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ve Kuv­vet Ko­mu­tan­lı­ğı yap­mış emek­li or­ge­ne­ral­le­rin, es­ki MİT müs­te­şar­la­rı­nın ta­nık­lık­la­rı­nın ka­bul edil­me­di­ği, bu­na kar­şı­lık yüz­ler­ce in­sa­nı öl­dü­ren te­rö­rist­le­rin mu­te­ber ta­nık sa­yıl­dı­ğı bir ül­ke ha­li­ne gel­di.
Bu ne­den­le in­san­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı­nın fı­rın­cı, kah­ve­ha­ne­ci ve kır­ta­si­ye­ci­le­re ema­net edil­me­si­ne hiç şa­şır­mı­yo­rum.
Çün­kü AKP Tür­ki­ye’sin­de en de­ğer­siz “şe­y”in, in­san ha­ya­tı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum.

 

Uğur Dündar

 

Bakan bacanağı imam, çalıştığı hastaneye müdür yardımcısı oldu

 

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde AKP’li eski bakan Mustafa Demir’in bacanağı Ali Şekerci, 10 yıldır mescidinde kadrolu imamlık yaptığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne müdür yardımcısı oldu.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Turgut Erat’a konuşan Şekerci, 1986 yılında memuriyete başladığını ve imam hatip mezunu olduğunu söyledi.

Şekerci şöyle devam etti: “17 sene Diyanet’te çalıştım. Daha sonra yasalara uygun bir halde Sağlık Bakanlığı’na geçtim. İmam hatip olarak da 14 yıldır Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yaptım. Kadrom hastane imamıdır. Kamu yönetimi mezunu oldum. Eniştem iki dönem önce milletvekilliği yaptı ama gidip de bir ricam olmadı. Zaten kendisi de bu tarz ricaları sevmez. 2009 yılından sonra imamlığın yanı sıra hastanedeki AYNİYAT (kurumlarda eşya ve araç gereç işlerine, demirbaşlara bakan bölüm) bölümünde görev yaptım. Hastanede kadro açığı vardı. Durumumu Sağlık Bakanlığı da uygun gördü ve bu göreve getirildim. Kadrolu değil sözleşmeli personelim.”

Sağlık kurumlarında müdür yardımcılığı kadrolarına atanmak için şartlar 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yla 2011 yılı haziran ayında değişmişti.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.