Son güncellenme :03.11.2018 13:43

Anasayfa > Genel, Güncel, Sağlık, Sondakika > 663’ÜN HARAMZADELERİ – VARAN – 2

03.11.2018 Cts, 13:43

 

BALLI MAAŞLI BÜROKRATLAR;

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, tüm va­li­lik­le­re ge­nel­ge gön­de­ri­yor, “Dok­tor­lar ça­lış­tı­ğı ye­rin sı­nır­la­rı için­de ika­met et­me­li­di­r” di­yor. An­cak, bu ge­nel­ge­ye ay­kı­rı iş­lem­ler biz­zat Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ge­çi­ci gö­rev­le dok­tor­la­rı baş­ka il­ler­de baş­he­kim, baş­he­kim yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev­len­di­ri­yorlar.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­da bir saa­det zin­ci­ri kurulmuş. Müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, dai­re baş­kan­la­rı de­ği­şik il ve il­çe­ler­de­ki has­ta­ne­ler­de baş­he­kim, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si, baş­he­kim yar­dım­cı­sı ola­rak söz­leş­me im­za­lı­yor. Yük­sek olan maa­şı has­ta­ne­ler­den alı­yor. On­lar ba­kan­lık üst dü­zey bü­rok­ra­tı ola­rak gö­rev yap­tı­ğı için baş­he­kim­li­ğe de baş­ka­la­rı ve­ka­let edi­yor. Do­la­yı­sıy­la “bal­lı sağ­lık­çı­la­r” çift gö­rev ya­pı­yor.

Müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ku­rum baş­kan­la­rı An­ka­ra’nın yal­nız mer­ke­zin­de­ki de­ğil, il­çe­le­rin­de­ki has­ta­ne­le­ri de pay­laş­mış. Müs­te­şar Yar­dım­cı­la­rı Ya­sin Er­koç, İs­ma­il De­mir­taş, Hak­kı Ye­şil­yurt, Tu­ran Buz­gan, ge­nel mü­dür, yar­dım­cı­sı, ku­rum baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rın­dan Hak­kı Öz­türk, Ali Coş­kun, Mus­ta­fa Ak­soy, Or­han Koç, Er­kan Çi­çek, Ah­met Ça­kır, Mu­ham­met Ör­nek, Or­kun Yıl­dı­rım An­ka­ra ve il­çe­le­rin­de­ki bü­tün has­ta­ne­le­ri pay­laş­mış­lar.

Hep­si bir has­ta­ne­den baş­he­kim­lik maa­şı alı­yor. Çün­kü, müs­te­şar yar­dım­cı­sı mev­cut gö­re­vin­den 6 bin li­ra alı­yor­sa, has­ta­ne­den 12 bin, hat­ta per­for­man­sı­na gö­re da­ha da yük­sek ala­bi­li­yor. Ge­nel Mü­dür İb­ra­him Şen­türk, An­ka­ra’da gö­rev­li ama İs­tan­bu­l’da­ki has­ta­ne­nin yö­ne­ti­ci­si. Ku­rum Baş­ka­nı Sa­im Ker­man, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mi­rel An­ka­ra’da gö­rev­li ama İs­tan­bu­l’da­ki has­ta­ne­le­rin yö­ne­ti­ci­li­ğin­den ma­aş alı­yor.

O il­çe­le­rin su­çu ne?

An­ka­ra’da gö­rev­li dai­re baş­kan­la­rın­dan Ab­dül­ka­dir Öz­bek Di­yar­ba­kır-Bis­mil, İk­bal Gül­te­kin Sil­van, Ab­dul­lah Öz­türk Er­ga­ni, Fa­zıl İnan Kah­ra­man­ma­raş- Af­şin, Ber­rak Bo­ra Ba­şa­ra Mar­din-Nu­say­bin, Ham­za Yu­va­cı Şan­lı­ur­fa-Bi­re­cik Dev­let has­ta­ne­le­ri baş­he­ki­mi ola­rak ma­aş alı­yor.
On­la­ra hak­sız­lık et­me­ye­lim. Elim­de­ki lis­te­ye gö­re tam 92 ki­şi de­ği­şik il ve il­çe­ler­de baş­he­kim, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si gö­zü­kü­yor, ma­aş ve dö­ner ser­ma­ye­si­ni o has­ta­ne­den alı­yor, An­ka­ra’da ise üst dü­zey gö­rev yap­ma­ya de­vam edi­yor. Ge­nel mü­dür­ler­den Dr. Öner Gü­ner “Bu ya­pı­lan etik de­ğil­di­r” de­yip baş­he­kim­lik gö­re­vi­ni ka­bul et­me­di. İki ge­nel mü­dür de dok­tor un­van­lı ol­ma­dık­la­rı için uy­gu­la­ma­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
Baş­he­kim ya da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ya­pı­lan ki­şi ça­lış­ma­dı­ğı yer­den ma­aş alı­yor ama ken­di­si An­ka­ra’da gö­rev ya­pı­yor. Baş­he­kim­li­ğe de bi­ri­le­ri ve­ka­let edi­yor. On­lar da ve­ka­let üc­re­ti alı­yor. Ya­ni Dev­le­tin pa­ra­sı bu şe­kil­de sav­ru­lu­yor.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­ne sor­du­ğu­nuz­da, “Ka­mu Has­ta­ne Bir­lik­le­rin­de söz­leş­me­li per­so­ne­le ek öde­me ya­pıl­ma­sı­na da­ir yö­ner­ge in­ce­len­di­ğin­de, bir­lik­ler­de gö­rev alan yö­ne­ti­ci­le­re ve­ri­len üc­re­tin, bu gö­rev­le­re atan­ma­dan ön­ce­ki gö­rev­le­rin­de al­dık­la­rı üc­ret­le­rin or­ta­la­ma­sı pa­ra­le­lin­de ol­du­ğu gö­rü­le­cek­tir. Ba­kan­lık mer­ke­zin­de gö­rev ya­pan yö­ne­ti­ci­ler­le il­gi­li ka­nu­ni dü­zen­le­me, geç­miş­ten ge­len uy­gu­la­ma­nın de­va­mı ni­te­li­ğin­de­dir. Mer­kez­de gö­rev alan yö­ne­ti­ci­le­re, ku­rum­la­rın­da ça­lış­mış ol­du­ğun­da el­de et­ti­ği ge­lir ney­se, o se­vi­ye­de üc­ret öden­mek­te­di­r” di­yor­lar. İnan­dı­rı­cı mı?

Ba­kan­lı­ğın yap­tı­ğı şu: ki­şi­yi müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, dai­re baş­ka­nı ola­rak atı­yor­su­nuz, son­ra bun­la­rı bir has­ta­ne­nin baş­he­kim­li­ği­ne, yar­dım­cı­lı­ğı­na, yö­ne­ti­ci­li­ği­ne ka­ğıt üze­rin­de atı­yor­su­nuz, ma­aş­la­rı­nı o has­ta­ne­den alı­yor. Ya­ni “yan­da­şa yan­daş­lı­k” ya­pı­lı­yor.

Yük­sek ma­aş­lı bü­rok­rat­lık

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın “yan­da­şı ka­yır­ma­” uy­gu­la­ma­sı­na karşın bu ba­kan­lık­tan ge­len tep­ki­le­ri din­li­yo­ruz:

“Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­da­ki es­ki ya­pı­nın de­ğiş­me­si­nin ge­tir­di­ği tek ye­ni­lik yük­sek ma­aş­lı bü­rok­rat ve yö­ne­ti­ci­ler ya­rat­mak­tır. Az pa­ra ve az yö­ne­ti­ci ile ida­re edi­len iş­ler söz­de ya­pı de­ğiş­ti ba­ha­ne­siy­le sa­de­ce isi­mi de­ğiş­ti­ri­le­rek kar­şı­mı­za baş­ka bir ver­si­yon­la su­nul­mak­ta­dır.
Baş­ka bir yer­de baş­he­kim olan bir ki­şi baş­ka bir il’e has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak atan­mak­ta sa­de­ce isim ve al­dı­ğı ma­aş de­ğiş­mek­te­dir. Bu yö­ne­ti­ci­le­rin atan­ma­sın­da hiç bir kıs­tas aran­mı­yor.

Kı­dem ve li­ya­ka­tı ayak­lar al­tı­na ala­rak ta­ma­men ak­şa­ma ‘ha­lı sa­ha ma­çı­na ekip oluş­tu­ru­r’ gi­bi ‘sen sen sen ge­l’ man­tı­ğıy­la ken­di­ne ya­kın in­san­lar­dan ekip oluş­tu­rul­du. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­da şu­an en çok kul­la­nı­lan; ‘e­ki­bi­mi­zi kur­duk, ken­di eki­bim­le ça­lı­şı­rı­m’ gi­bi cüm­le­ler­dir.”
“Sağ­lık Ba­ka­nı 10 yıl­dır tüm ça­lı­şan­la­rın ca­nı­na oku­du. Men­zil ta­ri­ka­tı­nın ne ka­dar üye­si var­sa hep­si­ni bir­kaç ye­re bir­den ida­re­ci yap­tı.”

“Şey­h” ola­rak bi­li­nen ki­şi İs­tan­bu­l’da has­ta­ne aç­tı. Açı­lış gö­rün­tü­le­ri ce­ma­ate “Se­yi­di­miz mü­ba­rek Ero­l” di­ye ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Sağ­lık­ta her şe­yin pa­ra­lı ol­du­ğu dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. AK­P’yi ik­ti­dar­da tu­tan sağ­lık, gi­di­şin­de de et­ki­li ola­cak­tır.

YORUMLAR

Toplam 1 yorum bulunmaktadır.

ibrahim Halil YILDIRIM

Allah belanızı versin,müslümanlıkta da kimseye sıra vermezler ya ona yanarım

05.11.2018, 9:16