ANASAYFA   |  HABER ARA  |  FOTO GALERİ  |  VİDEOLAR   ANKETLER  |  SİTENE EKLE  |  RSS KAYNAĞI  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE

SAĞLIK BAKANLIĞI 663'E TEŞHİSİ KOYDU!..

SAĞLIK BAKANLIĞI 663'E TEŞHİSİ KOYDU!..

Tarih Mart 07 2016, 11:24 Editör ADYED

Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışma neticesi aşağıdaki sorunlar ve yapılması gerekenler tesbit edilmiştir.
663 Sayılı KHK sonucu ortaya çıkan sorunlar...

1- Taşradaki yönetim yapıları ile bağlı oldukları üst kurumlar arasında yeterli düzeyde ilişki kurulamamaktadır.
2- Taşradaki 3’lü yönetim yapıları bağlı oldukları üst kurumları tam olarak tanımamaktadır.
3- Taşradaki yönetim yapıları arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatta açık ve net tanımlar bulunmamaktadır.
4- 663 sayılı KHK sonrası ilde oluşan 3’lü yönetim yapısında, müdürler ve genel sekreterler arasında yapılan il koordinasyon toplantıları içerik olarak yetersiz olup, verimli bir şekilde yürütülmemektedir.
5- İldeki üçlü yönetim yapıları arasındaki uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar, taşrada bölünmüş ve güçsüz bir sağlık yönetimi yapısına yol açmakta, aralarında hiyerarşi algısı konusunda belirsizlikler bulunmakta, ayrıca İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Genel Sekreterler arasındaki görev dağılımı ve koordinasyon net olarak belirlenmediğinden illerde sıkıntılar yaşanmaktadır.
6- Taşrada oluşturulan yapılardaki birimler arasında görev, yetki ve sorumluluk noktasında sorunlar ve aksaklıklar bulunmaktadır.
7- Ortak yürütülen sağlık hizmetlerinden Evde Sağlık, TRSM ve ÇİM, KETEM, vb. alanlarda, görev tanımları net olmadığından koordinasyon sağlanamamaktadır.
8- Halk Sağlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde il genelindeki ruh sağlığı planlamaları, Halk Sağlığı Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda olmasına rağmen, uygulamada ikinci ve üçüncü basamakta Halk Sağlığı Müdürlüğünün yetkisi bulunmamaktadır. Bu örnekte olduğu gibi ortak yürütülen bir takım hizmetlerde kurumlar arasında karmaşaya yol açan programlama, planlama, koordinasyon ve uygulama sorunları ortaya çıkmaktadır.
9- Evde bakım hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri gibi ortak verilen bazı hizmetler pratik, koordineli ve tek elden yürütülmesi gerekirken, bu hizmetlerin üç farklı birim tarafından, koordineli yürütülememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığı görülmektedir.
10- Kurumlar arasındaki veri akışı ve doğruluğunun tam olarak gerçekleşmediği ve sıkıntılar yaşandığı, mükerrer kayıtların bulunduğu, doğum, bulaşıcı hastalıkların bildirimi gibi konularda sistemsel problemlerin olduğu, 1., 2. ve 3. basamaklar arasında iletişim ağının efektif çalışmaması nedeniyle gebe, bebek ve tarama testleri verilerine ulaşmada, tüm kurumlar açısından sorunlar yaşandığı görülmektedir.
11- Ortak yürütülen KETEM ve Ruh Sağlığı gibi sağlık hizmetleri alanlarında İl Sağlık Müdürlükleri ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinde konu ile ilgili uzman personel bulunmaması nedeniyle hizmetlerin etkin olarak verilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.
12- Taşradaki üçlü yönetim yapısında Hukuk işleri açısından, özellikle Kamu Hastaneleri Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumunun tüzel kişiliğinin düzenlenmemiş olması, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun davalarında temsil konusunda karmaşaya yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak; bu kurumlara yöneltilecek davalar da Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmektedir. Bu yüzden her üç yapıya ait davalar Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ortaklaşa yürütülmektedir. Bu durum iş bölümünü ve uzmanlaşmayı zorlaştırmaktadır.
13- Kanser teşhis ve kayıt hizmetlerine ilişkin olarak, danışma kurulunun usulüne uygun olarak toplanıp karar almasında ve kanser tarama programlarının düzenlenmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır.
14- Fiziksel aktivite yetersizliği, obezite ve tütün kullanımı ile mücadele gibi sağlıklı yaşama yönelik program ve eylem planlarına başlanmakla birlikte, bu programlar geliştirilememekte ve uygulamada etkinlik sağlanamamaktadır.
15- Bazı bölgelerde nüfus oranının düşük olmasına bağlı olarak, ücretin de düşük olmasından dolayı aile hekimliği kadroları boş kalmakta ve atama yapılamamaktadır. Bazı bölgelerde ise aile hekimi başına düşen nüfus sayısının yüksek olduğu görülmektedir.
16- İyot Yetersizliği Hastalıkları Haftası, Gebelere Demir Destek Programı gibi bazı gerekli aktivitelere ait planlama ve uygulamaların yapılmasında sorunlar bulunmaktadır.
17- Taşradaki üçlü yönetim yapısının kendisine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını izleme ve değerlendirme çalışmaları yetersiz düzeyde bulunmaktadır.
18-Genel Sekreterliklerde kurumsal ve yönetici performans ölçümleri yapılmakla birlikte, sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğünde kurumsal ve yönetici performansına dayalı izleme ve değerlendirmeler saha gözlemcileri dışında yapılmamaktadır.
19- 3’lü yönetim yapılarının birbirleri ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarında (Örneğin; Hastanelerde Soğuk Zincir izleme değerlendirme ziyaretleri,) sıkıntılar yaşanmaktadır.
20- Kamu Hastaneleri Kurumu, Genel Sekreterlikleri değerlendirirken, tıbbi kriterlere, mali ve idari hizmetlerle aynı puanı vermektedir.
21- Konuyla ilgili mevzuat gereğince, Genel Sekreterliklerde başarılı olan yöneticilerin de başarısız puan alan yöneticilerden dolayı sözleşmeleri feshedilmektedir.
22- Üçlü yönetim yapılarının, denetlemekle yükümlü olduğu (Hastaneler, ASM-AH’ler, diyaliz merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, hastanelerin yanık tedavi birimleri, özel laboratuarlar, evde bakım hizmeti veren merkez ve birimler, protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri, optisyenlik müesseseleri, eksimer laser cerrahisi uygulanan birimler, sağlık kabinleri, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları, hiperbarik oksijen tevdisi yapılan özel sağlık kuruluşları, akupunktur tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, İlkyardım Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezleri, ambulans servisi ile ambulans ve acil sağlık aracı, vb.) sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimleri, mevzuatta öngörülen sıklık, sayı ve nitelikte yapılamamaktadır.
23- Üçlü yönetim yapılarının, denetim fonksiyonunda ortaya çıkan sorunların bir kısmı yeniden yapılanma sürecinde konusunda deneyimli uzman personelin kaybedilmesinden kaynaklanmaktadır. Yine 663 sayılı KHK sonrası oluşturulan İlçe Sağlık Müdürlüklerinde denetim yapılacak kurum ve kuruluşların niteliğine göre denetim yapacak kalifiye personel bulunmamaktadır.
24- Açık ve kapalı yüzme havuzları ile kaplıcaların denetimlerinde ve denetim yöntemlerinde eksiklikler bulunmaktadır.
25- Yapılan denetim sonuçları titizlikle takip edilmemekte, mevzuatla öngörülen yaptırımların tam olarak uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
26- Özellikle bazı alanlarda (Sivil savunma hizmetleri, tesis ve çevre güvenliği ile yönetimi hizmetlerine ilişkin olarak, yangın tatbikatı ve yangın algılama ve uyarı sistemi, Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri ve diğer personelin görevlerine yönelik eğitimler ile toplum sağlığı merkezlerince her aile sağlığı merkezinde en az bir sağlık personelinin tüberküloz deri testi uygulaması konusunda eğitilmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bulaşıcı hastalıklar, sürveyans ve aşı uygulaması, acil hemşireliği, koruyucu ruh sağlığı, neonatal nütrisyon, yoğun bakım hemşireliği, acil hemşireliği, diyaliz hemşireliği, kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama vb. konularındaki eğitimler) eğitim eksiklikleri bulunmaktadır.
27- Üçlü yapılanma sonrası çeşitli konularda eğitim verilen personelin farklı kurumlara dağıtılması nedeniyle bazı konularda eğitilmiş personel bulunmasında zorluklar yaşanmaktadır.
28- Üçlü yönetim yapısında, her birimin kendisinin düzenleyeceği eğitimler için, diğer yapılardan talep ettiği eğitici personelin karşılanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra başka birimlerden, eğitilecek personelin eğitimlere iştiraklerinde sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğünce diğer kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen eğiticilerin karşılanmasında da güçlükler yaşanmaktadır.
29- Bazı konularda aynı mahiyetteki eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanmasına rağmen, mevzuattan kaynaklanan ve personele verilmesi gereken yoğun bakım hemşireliği kursu, acil hemşireliği kursu, nütrisyon eğitimi vb. konularda ihtiyaç duyulan eğitimler verilmemekte, hangi eğitimin hangi personele, ne kadar süreyle verileceği hususlarında standart bir yaklaşım bulunmamaktadır.
30- Taşradaki 3’lü yönetim yapısının sorumluluğundaki hizmet göstergelerinde, istenilen düzeye erişilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Hizmet göstergelerinin yalnızca ölçülmesiyle yetinilmekte, yeterli düzeyde nedensellik sorgulanması yapılmamaktadır.
31- 663 sayılı KHK ve diğer kanunlarda Sağlık Bakanlığına verilen görevler çerçevesinde bazı hizmetlerin (Tedaviyi reddeden ruhsal rahatsızlığı bulunan hastaların sevk ve tedavi süreçleri, gebe tespit ve takip süreci, soğuk zincir takip ve denetim süreçleri, kordiyo pulmoner arrest, iskemik ve hemorojik stroke gibi özel nitelikli hastaların sevk süreçleri vb.) sahiplenilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.
32- 663 sayılı KHK ve diğer kanunlarda Sağlık Bakanlığına verilen görevler çerçevesinde Bakanlığın taşra yapılanmasında bazı hizmetlerde (Kalite denetimi, uygunluk denetimi, izleme ve değerlendirme, finansal denetim gibi) görev çakışmaları yaşanmaktadır.
33- 3’lü yönetim organizasyonundaki yapıların görev, yetki ve sorumluluklarının gerek kendi içerisinde gerekse kendi aralarında uygun ve uyumlu bir şekilde düzenlenmemesi sonucu yazışmalar artmakta, evraklara uzun süre cevap verilememekte, takibi özellikli olan birinci ve ikinci basamakta tedavi görev hastaların tedavi neticelerinden, basamaklar arasında haberdar olunamamaktadır.
34- Taşradaki üçlü yönetim yapılanmasında, net iş tanımları ve iş akış şemaları oluşturulmadığı, bir çok bürokratik sorunun özverili memurların kişisel gayretleriyle çözüme kavuşturulduğu görülmektedir. Yaptırım gücü bulunmayan birimlere sorumluluk verilmesi (Gebe takipleri ve soğuk zincir uygulamaları Halk Sağlığı Kurumunun sorumluluğunda olmasına rağmen, Kamu Hastanelerinde görev yapan doktorların ilgili formları doldurmamaları ve Kamu Hastanelerinde soğuk zincir uygulamasına aykırı davranışların tespiti neticesinde ilgili fiillere karşı Halk Sağlığı Kurumunun yaptırım gücünün bulunmaması, bulaşıcı hastalıklara müdahalede her üç yapınında işin içerisinde olması nedeniyle daha önce sağlık müdürlüğünce rahatlıkla yürütülen iş süreçlerinde sıkıntılar yaşanması örneklerinde olduğu gibi), bürokratik süreçleri attırdığı gibi hizmetlerin aksamasına yol açmakta, ayrıca bu durum çalışanların yakınmalarına sebebiyet vermektedir.
35- Üçlü yönetim yapısının, çalışanlar ve diğer kamu kurumları ile halk tarafından anlaşılamadığı, halen eski kurum ve kuruluşların isimlerinin yazışmalarda kullanıldığı, yanlış mercilere müracaatların yapıldığı görülmektedir.
36- Üçlü yönetim yapısına atanan kimi yöneticilerin yeterli tecrübe, birikim ve işletme bilgileri bulunmamaktadır.
37- Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilikleri için görevin gerektirdiği niteliklere uygun atanma şartları belirlenmediği değerlendirilmektedir.
38- Üçlü yönetim yapısındaki alt kademe yöneticilerin belirlenmesinde, kendi yöneticilerinin yeterli düzeyde inisiyatifi bulunmamaktadır. (Örneğin, Kamu Hastaneleri Birliklerinde, idari, mali ve tıbbi hizmet başkanları, Genel Sekreter tarafından değil, Bakanlık tarafından belirlenip sözleşme imzalanmaktadır.)
39- Üçlü yönetim yapısındaki genel sekreterlik ve alt kademe yöneticileri ile Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve alt kademe yöneticilerin arasında ciddi ücret farklılıkları bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak illerde özellikle ücretleri yüksek olan genel sekreter ve alt kademe yöneticisi olmak için yoğun talepte bulunulmaktadır.
40- Genel sekreterlik, idari, mali ve tıbbi hizmet başkanlarına uygulanan ücret rejimi, görev yaptıkları makama göre belirlenmesi gerekirken, akademik unvana ve hekim olup olmadıkları durumuna göre belirlenmesi personelin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
41- Mevcut sağlık insan gücü planlaması, efektif yapılmamaktadır.
42- Taşra teşkilatındaki, İl Sağlık Müdür Yard., Şube Müdürü, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcılarının, 663 sayılı KHK sonrası, görev tanımı olmayan Araştırmacı kadrosuna atanmak suretiyle, atıl bırakıldığı görülmektedir.
43- Üçlü yönetim yapıları arasında ihtiyaç duyulduğu halde geçici görevlendirme yapılmasında sorunlar yaşanmaktadır. (Örneğin İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliklerinden talep ettiği görevlendirmelerde bu birimin muvafakatı olmadığı takdirde konu Bakanlığa intikal etmektedir.)
44- Üçlü yönetim yapısının kendi içerisinde ve birbirleri arasında yapılan geçici görevlendirmeler kimi zaman ihtiyacın üzerinde ve uzun süreli yapılmaktadır.
45- Personelin kendi görev alanı ile doğrudan ilgili olmayan geçici görevlendirmeler, personelin motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
46- Taşradaki 3’lü yapılanmadan sonra oluşturulan yeni birimlerin artan personel, bina, taşıt, donanım v.b ihtiyaçlar nedeniyle bütçedeki cari giderlerde artışlar görülmektedir.
47- Kamu Hastane Birliklerinde satın almaların, Genel Sekreterliklerce tek elden yapılarak alım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmasına karşın, özellikle tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri satın almaları (Örneğin, cerrahi branş malzeme alımları gibi) hastane yönetimlerince yapılmaktadır.
48- Halk Sağlığı Müdürlüklerine 663 sayılı KHK çerçevesinde, önemli görev ve sorumluluklar yüklenmesine rağmen, kendilerine tahsis edilen bütçenin görev ve sorumluluklarıyla orantılı olmadığı görülmektedir.
49- Ülkemizde bazı ilçelerin (Örneğin; Çankaya, Keçiören, Polatlı gibi) nüfusunun birçok il merkezi nüfusundan daha fazla olmasına rağmen, İlçe Sağlık Müdürlüklerine ayrıca bütçe ödeneği tahsis edilmediğinden, cari giderlerin karşılanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
50- Bazı Genel Sekreterlikler müstakil binalardan ziyade, hastanelerde tahsis edilen odalarda hizmet vermektedir. Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İlçe sağlık Müdürlüklerine tahsis edilen hizmet binalarıda ihtiyaca cevap vermemektedir.
51- 663 sonrası kurulan Halk Sağlığı Müdürlükleri ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine tahsis edilen taşıtların yeterli olmaması nedeniyle hizmette aksamalar olmaktadır.
52- Özellikle ilçe sağlık müdürlüklerinde, bilgisayar ve teknik donanım yetesizliği nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.
53- Veriler, sağlık bilgi sistemlerine doğru ve güvenilir bir şekilde zamanında girilememektedir.
54- Taşra teşkilatındaki personelin izin, terfi, rapor ve atama gibi özlük işlerine ait veriler, ÇKYS/İKYS sistemine Bakanlığın belirlediği formata uygun olarak güncel girilmemektedir.
55- Taşra teşkilatında koordineli olarak yerine getirilen sağlık hizmetlerine ait verilerle ilgili kayıtların, kuruluşlar arasında doğru ve zamanında tutulmadığı gibi, bazen de mükerrer tutulmaktadır.(Örneğin; gebe ve bebek tarama testleri, Ketem, bulaşıcı hastalıklara ilişkin verilerde görüldüğü gibi) Bu durum birbiriyle uyumlu olmayan verilerin ortaya çıkmasına, bilgiye ulaşılmasında ilave emek ve zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca, bu husus verilerin güvenirliğini de tartışmalı hale getirmektedir.
56- Kamu Hastaneleri Birliklerinde karneye esas teşkil eden verilerin, sağlık bilgi sistemi modüllerine girilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. Bu durum istatistik, raporlama ve performans göstergelerinin güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
57- Üçlü yönetim yapısında, kendisine bağlı birimlerce sunulan sağlık hizmetlerini yakından izlemeye ve riskli alanları anında belirleyerek kontrolünü sağlamaya yönelik otomasyon alt yapısı(Karar Destek sistemleri) bulunmamaktadır.
58- Üçlü yönetim yapısında; Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri arasındaki hiyerarşik ilişki 663 sayılı KHK’da tanımlanmamaktadır. Sağlık Müdürlüğüne ildeki sağlık kuruluşları arasında “koordinasyon ve uyum” sağlama görevi verildiği (KHK 25/2. m.) halde, bağlı kuruluşların taşra teşkilatı olan Kamu Hastane Birlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine görevlerini “Kurumlarına bağlı olarak yerine getirir (KHK 35/3.m)” hükmü konularak, çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği görülmektedir.
59- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda Kamu Hastane Birlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri tanımlanmadığından, bu kurumların il idaresi içerisindeki yerleri (görev, yetki ve sorumluluk yönünden) belirsizlik içermektedir.
60- 663 sayılı KHK ile getirilen “koordinatör sağlık müdürlüğü” ve “koordinatör kamu hastane birliklerinin” görev, yetki ve sorumluluklarıyla 3’lü yönetim yapısındaki yerleri, meri mevzuatta net olarak tanımlanmamaktadır.
61- 663 sayılı KHK’ (30/3. m)da “Genel Sekreterlik, birliğin en üst karar ve yürütme organıdır.” hükmünün mahiyeti yönetsel açıdan muğlaklık içermektedir.
62- 3’lü yönetim yapısının dayanağı olan 663 sayılı KHK ile Bakanlıkların kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 3046 sayılı Kanun bir çok noktada birbirinden ayrışmakta, personel rejimi, kadro, unvan ve teşkilat yapısı gibi hususları farklı şekilde düzenlemektedir. Bu durum 3’lü yönetim yapısının Valilikler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir.
63- İl Sağlık Müdürleri ile Halk Sağlığı Müdürleri arasında hiyerarşi algısı konusunda belirsizlikler bulunmakta, ayrıca İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ile Genel Sekreterler arasındaki görev dağılımı ve koordinasyon net olarak belirlenmediğinden illerde sıkıntılar yaşanmaktadır.
64- İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, yetki ve sorumlulukların sınırlarının tam olarak belirlenmemiş olması sorun teşkil etmektedir.
65- 2013/3 sayılı genelgede “Bağlı kuruluşların taşra yönetim birimleri, sağlık kuruluşlarının planlama ve yatırımlarına, kadro taleplerine, başkanlığı vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları ile önemli ve stratejik görüş ve teklif içeren konulara ilişkin olarak Bakanlık ve kurumlarının merkez teşkilatlarıyla yapacakları yazışmaları, il sağlık müdürü üzerinden valilik kanalıyla yaparlar.” hükmü gereğince Halk Sağlığı Müdürleri ve Genel Sekreterler, Vali ve merkez teşkilatı ile ilişkilerinin bu işler bakımından İl Sağlık Müdürü üzerinden yürütmektedirler. Ancak, bu düzenlemede vekalet onaylarının hangi makam tarafından arz edileceği ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
66- 663 sayılı KHK’nın 25/1 maddesinin 2. cümlesi (İl Sağlık Müdürleri, Bakanlığın ildeki temsilcisi ve Valinin sağlık müşaviridir.), 4/7/2012 tarihli 6354/ 21 md. ile mülga olduğu halde; bu değişiklikten daha sonra çıkartılan 04.07.2013 tarih, 2013/3 sayılı ve “Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarının İşleyişi” konulu Genelgede; “KHK ile İl Sağlık Müdürü, ilin en üst amiri konumundaki Valinin sağlık müşaviri ve Bakanlığın validen sonra ildeki en üst yöneticisi olarak belirlenmiştir.” ibaresinin kullanılması, genelgede ulaşılan sonuçları ve gösterilen yolu tartışmalı kılmaktadır.663 Sayılı KHK sonucu ortaya çıkan durumlarla  ilgili yapılması gerekenler:


1- Taşra teşkilatı yönetim yapısı ile bağlı oldukları kurumlar arasında sağlıklı bir iletişim zemini kurulmalıdır.
2- Taşra teşkilatındaki yönetim yapılarının bağlı oldukları kurumları tanımalarına yönelik Sağlık Müdürleri için başlatılan çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.
3- Taşradaki üçlü yapı arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuat açık ve net tanımlar içermelidir.
4- İl koordinasyon toplantılarının bazı illerde yapıldığı gibi, il ve ilçedeki tüm sağlık yöneticilerinin aktif katılımının sağlanarak gerçekleştirilmesi, sorunların daha hızlı sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.
5- İl koordinasyon toplantılarının gündemi üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.
6- İl Sağlık Müdürleri, Halk Sağlığı Müdürleri ve Genel Sekreterler arasındaki hiyerarşik ve yatay ilişkileri net olarak belirleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.
7- İl Sağlık yönetiminde, bölünmüş ve güçsüz bir yönetim yapısı algısını ortadan kaldırmak için; yetki, görev ve sorumluluk alanları belirlenmiş, profesyonel yöneticilerin birlikte yönettiği bir yönetsel yapı teşekkül ettirilmelidir.
8- Sağlık hizmetinin etkin sunulabilmesi için kurum içi birimler arasında görev, yetki ve sorumluluklar, görev çakışmasına yol açmayacak şekilde net olarak belirlenmeli, birimler arasındaki eşgüdüm en üst düzeye çıkarılmalıdır.
9- Ortak yürütülen sağlık hizmetlerinde, kurumların görev tanımları açık ve net olarak belirlenmelidir.
10- İl Sağlık Müdürlüğü, Genel Sekreterlik ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ortak olarak yürütülen sağlık hizmetleri konusunda, kurumlar arasında programlama, planlama, koordinasyon ve uygulama karmaşasına yol açmayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
11- Ortak verilen hizmetlerin pratik ve tek elden verilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
12- 1., 2. ve 3. basamaklar arasında uygun bir veri iletişiminin sağlanması, kurumların birbiriyle entegrasyonu ve bilgi paylaşımının sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
13- Ortak yürütülen KETEM ve Ruh Sağlığı gibi sağlık hizmetleri alanlarında, İl Sağlık Müdürlükleri ile Halk Sağlığı Müdürlüklerine yeterli uzman personel görevlendirilmelidir.
14- Davalarda temsil konusunda sıkıntıların aşılabilmesi için, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun tüzel kişiliklerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.
15- Kanser teşhis ve kayıt hizmetlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için, kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalı, kanser tarama programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için düzenleme yapılmalı ve yapılan çalışmalar denetlenmelidir.
16- Sağlıklı yaşama yönelik program ve eylem planlarının güncellenmesi ve uygulamada etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
17- Aile Hekimliği uygulamasında, nüfus yoğunluğu düşük bölgelerdeki aile hekimlerine düşük ücret verilmesi yerine, cazip hale getirecek önlemler alınarak, aile hekimliği kadrolarının boş kalmasına sebebiyet verilmemelidir. Yine aile hekimi başına düşen nüfus sayısının yüksek olduğu bazı bölgelerde sayının düşürülmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.
18- İyot Yetersizliği Hastalıkları Haftası, Gebelere Demir Destek Programı gibi aktivite ve uygulamalarla ilgili olarak, il düzeyinde hedefler belirlenip planlama yapılmalı ve belirlenen hedefler takip edilmelidir.
19- Taşradaki Genel Sekreterlik dışındaki diğer yapılarda da kurumsal ve yönetici performans göstergeleri/ölçütleri belirlenerek, bu gösterge ve ölçütlere göre düzenli aralıklarla izleme ve değerlendirme yapacak kurumsal yapılar oluşturulmalı, buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
20- Özellikle ortak yürütülen sağlık hizmetlerinin izleme ve değerlendirilmesinde, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
21- Kamu Hastaneleri Kurumunca yapılan izleme değerlendirme faaliyetlerinde, tıbbi hizmet kriterlerine öncelik verilmelidir.
22- Genel Sekreterliklerde, başarılı olan yöneticilerin, başarısız yöneticilerden dolayı sözleşmelerinin feshedilmemesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.
23- Üçlü yönetim yapılarının,. yükümlü olduğu  denetimleri tam ve zamanında yerine getirebilmesi amacıyla Bakanlık denetim politikalarının yeniden gözden geçirilmelidir.
24- Denetim yapılacak kurum ve kuruluşların niteliğine göre denetim yapacak kalifiye personel açığının giderilmesine dönük olarak Bakanlık düzeyinde planlama yapılmalıdır
25- Açık ve kapalı yüzme havuzları ile kaplıcaların denetimlerindeki ve denetim yöntemlerindeki eksiklikler giderilmelidir.
26- Denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin takibi ve yaptırımların uygulanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
27- Personelin hangi konularda eğitim eksikliği yaşadığı net olarak saptanmalı, bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
28- Eğitim planlamasına uygun olarak, birimlerin düzenleyeceği eğitimlerde, diğer kurumlardaki eğitim verilecek personel ile eğiticilerin iştirakleri sağlanmalıdır.
29- Taşradaki yönetim birimlerince organize edilen eğitim faaliyetlerinin; mükerrerliğe yol açmayacak, mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirecek, personelin teknik, idari, hukuki eksikliklerini giderecek ve becerilerini arttıracak şekilde yeniden düzenlenmesi ve bu hususun mevzuat altyapısının hazırlanması gerekmektedir.
30- Taşradaki 3’lü yönetim yapısının sorumluluğundaki hizmet göstergelerinde, istenilen düzeye erişilememesinin nedenleri sorgulanarak, gerekli tedbirler alınmalıdır.
31- 663 sayılı KHK ve diğer kanunlarda Sağlık Bakanlığına verilen görevler çerçevesinde, taşra yapılanması organizasyonunda herhangi bir hizmet boşluğuna mahal verilmemelidir.
32- Taşradaki üçlü yönetim organizasyonun kendi içinde efektifliğinin yanı sıra, verilen hizmetlerin de etkinliği için komisyonlar kurularak, görev tanımları yapılması suretiyle, görev çakışması yaşanan alanların üzerinde uzlaşı sağlanması temin edilmelidir. Böylelikle, ya görev ve sorumluluğun tek bir yapıya verilmesi, ya da yaptırım gücüne sahip yetkili koordinasyon birimleri kurulması suretiyle organizasyonun etkinliği sağlanmalıdır.
33- Görev, yetki ve sorumluluklar bakımından üçlü yönetim yapısında, bazı görevler tamamen bazı birimlere devredilmeli, sorumluluk ve hizmet tek elde toplanmalıdır. Bunun için birimler arası mutabakat sağlanarak, konu yasal boyutuyla da değerlendirilmelidir.
34- Üçlü taşra yapılanmasında iş akış ve bürokratik süreçler görev, yetki ve sorumluluk açısından ayrıntılı olarak tanımlanmalı, görev ve sorumlulukla orantılı yetkilendirmeler yapılmalıdır.
35- Taşradaki üçlü yönetim yapısının basit ve anlaşılır bir şekilde organizasyon şemaları ile de desteklenerek görev ve yetki yönünden halka, çalışanlara ve diğer kamu kurumlarına anlatılabilmesi için bilimsel makale, kitap gibi yayınların Bakanlıkça desteklenmesi, görsel ve işitsel medya ile internet alanında tanıtım faaliyetleri yürütülmesi gündeme alınmalıdır.
36- Üçlü yönetim yapısındaki yöneticiliklere, görevin gerektirdiği niteliklere göre kariyer ve liyakat esaslarına uygun atama yapılmalıdır.
37- İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlerine atanacaklar için, görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin atanma şartları belirlenmelidir.
38- Profesyonel yönetimin ve ekip çalışmasının bir gereği olarak, üçlü yönetim yapısındaki alt kademe yöneticilerinin belirlenmesinde, kendi yöneticilerinin yeterli düzeyde inisiyatif kullanmaları sağlanmalıdır.
39- Taşradaki üçlü yönetim yapısındaki yöneticilerin, görev yaptıkları pozisyon, unvan, yapılan işin riski ve sorumluluklar dikkate alınarak, hakkaniyetli bir ücret sistemi oluşturulmalıdır.
40- Mevcut sağlık insan gücü planlaması, üçlü yönetim yapıları arasındaki geçici görevlendirmelere ihtiyaç duyulmayacak şekilde efektif bir şekilde yapılmalıdır.
41- Araştırmacı kadrosuna atanan personelin görev tanımları yapılarak, atıl durumda olan mevcut sağlık insan gücü etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır.
42- Üçlü yönetim yapıları arasında ihtiyaç halinde geçici görevlendirmelerin rahatlıkla yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
43- Sağlık personelinin birimler ve kuruluşlar arasında geçici görevlendirilmelerinde ihtiyaca ve mevzuatta öngörülen sürelere uyulmasına, bu yönteme istisnai olarak başvurulmasına özen gösterilmelidir.
44- Kurumsal aidiyeti ve motivasyonu arttırmak için geçici görevlendirmeler, personelin eğitimi, mesleği ve faaliyetiyle ilgili işler dikkate alınarak yapılmalıdır.
45- Bütçe kaynaklarının verimli, etkin, tutumlu kullanılması ve yönetim hizmetlerinde standardın sağlanması için, hizmet binaları için kiralama yerine, tip idari hizmet binaları inşa edilmelidir. Yine hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinde, hizmetin amacına uygun ve mevzuatta belirlenen standartlarda araç temin edilmelidir.
46- Sağlık hizmeti sunumunda, belli bir nitelik ve standart gözetililerek, satın almaların belli bir plan dahilinde, piyasada tekelleşmeye yol açmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Genel Sekreterliklerce toplu olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
47- Üçlü yönetim yapısına dahil olan birimlere, görev ve sorumluluklarıyla orantılı bütçe tahsis edilmelidir.
48- İlçe Sağlık Müdürlüklerine, ayrıca bütçe tahsis edilmelidir.
49- Taşradaki üçlü yönetim yapısında, hizmetin ekonomik ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, yönetimin ihtiyaç duyduğu bina, taşıt ve donanım ihtiyacı karşılanmalıdır.
50- Sağlık hizmeti sunumunda, veriye ve kanıta dayalı sağlık politikaları oluşturulabilmesi için, verilerin sağlık bilgi sistemlerine doğru ve güvenilir bir şekilde girilmesi sağlanmalıdır.
51- Sağlık insan gücünün etkili ve verimli kullanılabilmesi için, personelin özlük işlerine ait veriler ÇKYS/İKYS sistemine zamanında ve doğru bir şekilde girilmelidir.
52- Koordineli olarak yürütülen sağlık hizmetlerine ait verilerin, sağlık bilgi sistemi modüllerine birimlerce eşgüdüm halinde doğru ve zamanında kaydedilmesi sağlanmalıdır.
53- Kamu Hastaneleri Birliklerinde karneye esas teşkil eden verilerin, sağlık bilgi sistemi modüllerine sağlıklı bir şekilde girilmesi sağlanmalıdır.
54- Bakanlığımız proje destek birimi koordinesinde yürütülmekte olan, “İl Sağlık Müdürlüğü Bütünleşik Karar Destek Sistemleri” projesinin, bir an önce hayata geçirilerek, bu yapının Genel Sekreterlikler ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinde de uygulanması sağlanmalıdır.
55- Taşradaki üçlü yapılanmanın birbirleriyle olan hiyerarşik ve yatay ilişkileri yasal yönden açıkça düzenlenmelidir.

56- İl İdaresi Kanununda, Kamu Hastane Birlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumluluk açısından konumları belirlenmelidir.
57- “Koordinatör sağlık müdürlüğü” ve “koordinatör kamu hastane birliklerinin” görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde yasal olarak düzenlenmelidir.
58- 663 sayılı KHK’daki (30/3. m); “Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır.” şeklindeki hükmün mahiyeti belirlenmelidir.
59- “İdarenin bütünlüğü” ilkesi gereği 663 sayılı KHK ile Bakanlıkların Kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 3046 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır.
60- İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Genel Sekreterler arasındaki görev dağılımı ve koordinasyonun içeriği net olarak ortaya konmalıdır.
61- İlçe Sağlık Müdürlüklerinin yetki ve sorumlulukları tam olarak belirlenmelidir.
62- Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatlarının işleyişi tüm yönleriyle yeniden düzenlenmelidir.
63- Taşradaki üçlü yönetim yapısının kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen 2013/3 sayılı Genelge meri mevzuata göre yeniden ele alınmalıdır.NOT : KIYMETLİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ.
adyed yk


Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

YÖNETİM KURULU

MEVLİD-İ ŞERİFE DAVET!..

MEVLİD-İ ŞERİFE DAVET!.. Hz. Ali ''Sana ihanet edeni affet ama vatana ihanet edeni affetme''

DEMOKRASİ NÖBETİMİZ -2-

DEMOKRASİ NÖBETİMİZ -2- RESİMLER....

EN ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

GALERİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi