ANASAYFA   |  HABER ARA  |  FOTO GALERİ  |  VİDEOLAR   ANKETLER  |  SİTENE EKLE  |  RSS KAYNAĞI  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE

HUKUK MASAMIZ DİYORKİ!..

HUKUK MASAMIZ DİYORKİ!..

Tarih Ocak 24 2014, 23:49 Editör ADYED

T.C. Anayasası’nın 18 inci maddesinde, “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Angarya yasağı, çalışma veya sağlanan hizmetin karşılığının mutlak surette ödenmesini gerektirir.” hükmü...


Malûm olduğu üzere; T.C. Anayasası’nın 18 inci maddesinde, “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Angarya yasağı, çalışma veya sağlanan hizmetin karşılığının mutlak surette ödenmesini gerektirir.” hükmü,

128 inci maddesinde, “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”
hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükme paralel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146 ncı maddesinde, “Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı  maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.” hükmü vaz’olunmuştur.

Anılan Kanun’un 147 nci maddesinin (A) bendinde, “Aylık bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.” denilmek suretiyle aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında bir kadroya dayanılarak ödeneceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Yine mezkur Kanun’un “Memurlara ödenecek aylık tutarları” başlıklı 155 inci maddesinde, “Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, memur aylıklarının ödeme zamanı ve esasları aynı Kanun’un 164 üncü maddesinde tanzim olunmuştur.

Bunlara ilaveten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1 inci maddesinde, bu Kanun’un hangi kurumlarda ve kimler hakkında uygulanacağı belirtilmiş, aynı Kanun’un 33 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında, “ Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.”hükmüne yer verilmiş, keza 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında KHK’ da, “ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.” denildikten sonra, kapsamına ilişkin 2 nci maddede, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin,

“a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları” ile “c) Özel kanunla kurulan kuruluşlar ve teşekküller ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları” hakkında uygulanacağı belirtilmiştir.

4924 sayılı Eleman Temininde güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2/c. maddesinde, “Sözleşmeli personel: Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personel” olarak tanımlanmış, “ Sözleşmeli personelin sayısı ve çalıştırılacakları yerler’i düzenleyen 3 üncü maddesinde, “ Bakanlık, bu Kanun’un 1 inci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu kararında belirtilen hizmet birimlerinde ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen pozisyon unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda Bakan onayı ile sözleşmeli personel istihdam edebilir.” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda zikredilen hükümlerin tetkikinden de açıkça anlaşılacağı üzere, hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu, bu yasağın çalışma veya sağlanan hizmetin karşılığının mutlak surette ödenmesi gerektiği Anayasa’nın amir hükmüdür.

Ayrıca, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8.nci Maddesi;

"663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir" hükmü eklenmiştir
.
Gerek Anayasa’nın 18 inci maddesi, gerekse 128 inci maddesi muvacehesinde, Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmesi, ödenme tarihi ve hangi miktarda ödeneceği veya hangi şartların tahakkuku halinde bu ödemelerin yapılmayacağı/yapılamayacağı gibi hususlar kanun ile düzenlenmekte olup, kanunda belirtildiği vechile ödenmesi gereken aylığın ödenmemesi, noksan-fazla ödenmesi gibi durumların, memuriyet görevi açısından (kasıt, kusur ve ihmal durumlarına göre) idarî ve cezaî mesuliyeti gerektirdiği de sarihtir.

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;

663 Sayılı KHK ile Araştırmacı olarak atanmış sayılan personelin 02.01.2014 tarihli ve 6514 Sayılı Kanunun "8. Maddesi gereğince KHK öncesi kadrolarına atanmaları ve kadrolarına ait mali hakları 02.11.2011 tarihinden itibaren almaları gerekeceğini düşünüyorum.

Saygılarımla..


Hüsamettin SÖNMEZ

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KANUNLAR

Sağlık Bakanlığı tasarısı Meclis'e sunuldu!.

Sağlık Bakanlığı tasarısı Meclis'e sunuldu!. TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILM...

663 Sayılı KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME..

663 Sayılı KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME.. Karar Sayısı: KHK/663

EN ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

GALERİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi