ANASAYFA   |  HABER ARA  |  FOTO GALERİ  |  VİDEOLAR   ANKETLER  |  SİTENE EKLE  |  RSS KAYNAĞI  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE

Araştırmacıları Sevindirecek Mahkeme Kararı

Araştırmacıları Sevindirecek Mahkeme Kararı

Tarih Temmuz 24 2013, 14:05 Editör ADYED

Türk Telekom Anonim Şirketinde çalışmakta iken kurumun özelleştirme kapsamına alınması sonucunda 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan sağlık sen üyesi personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek ödemeden yararlandırlıması gerektiğine ilişkin mahkeme kararı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ www.hasimozdal.av.tr ESAS NO : 2012/1587 KARAR NO : 2013/627 1 DAVACI : ORHAN KUTLUCA VEKİLİ : AV. HAŞİM ÖZDAL Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak Yuvam Apt No:2/:5/SİVAS DAVALI : SİVAS VALİLİĞİ / SİVAS VEKİLİ : AV. KEZİBAN KÜBRA TALAS Sivas İl Sağlık Müdürlüğü /SİVAS DAVANIN ÖZETİ : Türk Telekom Anonim Şirketinde çalışmakta iken kurumun özelleştirme kapsamına alınması sonucunda 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan ve halen burada görev yapan davacı tarafından; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca kamu personeline yapılan ek ödemenin maaşına yansıtılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin 06.12.2012 tarih ve 11714 sayılı işlemin; 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca bu ödemelerin kendisine yapılması gerektiği, konu hakkında emsal mahkeme kararları bulunduğu ileri sürülerek iptali ile ödenmeyen parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek ödemelerin tüm kamu personelini kapsamadığı, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca personelin fark tazminatı kapanıncaya kadar devlet memurlarına yapılan artışlardan yararlanamayacağı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Sivas İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava; Türk Telekom Anonim Şirketinde çalışmakta iken kurumun özelleştirme kapsamına alınması sonucunda 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan ve halen burada görev yapan davacı tarafından; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca kamu personeline yapılan ek ödemenin maaşına yansıtılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin 06.12.2012 tarih ve 11714 sayılı işleminin iptali ile ödenmeyen parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 31.3.2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5473 sayılı Yasa'nın 1. maddesiyle 375 sayılı KHK'ye eklenen Ek 3. maddenin birinci fıkrasında, maddede belirtilen kamu personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği, ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği" hükmü yer almış, dördüncü fıkrasında "Birinci fıkraya göre yapılacak ödemenin, bu maddenin yürürlük tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklıT.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ www.hasimozdal.av.tr ESAS NO : 2012/1587 KARAR NO : 2013/627 2 tutulanlar için şahsa bağlı haklardan sayılmayacağı, ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmayacağı, bu ödemenin, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin malî haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanacağı," yedinci fıkrasında ise "Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul'un, diğerleri için Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu" hükme bağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulunun 8.5.2006 tarihli ve 2006/T-17 sayılı kararıyla ise "375 sayılı Yasa'nın Ek 3. maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli ve kapsamdışı personele (DHMİ Genel Müdürlüğü personeli hariç) her ay 1.1.2006-30.6.2006 tarihlerinde 40.-TL, 1.7.2006 tarihinden itibaren ise 80.-TL ek ödeme yapılması" öngörülmüştür. Öte yandan Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki 4046 sayılı Yasa'nın 22. maddesinin beşinci fıkrasında "Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tabi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak ..... yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir." hükmü yer almışken, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 29.maddesinin üçüncü fıkrasında ise "Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır." hükmü yer almıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, Türk Telekomünikasyon A.Ş'de kapsamdışı personel olarak görev yapmakta iken, 406 sayılı Yasanın Ek. 29. maddesi uyarınca başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmak üzere 04.01.2010 tarihinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen davacının 01.10.2010 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde göreve başladığı, davacı tarafından 20.11.2012 tarihli dilekçesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca kamu personeline yapılan ek ödemenin maaşına yansıtılmasını talep ettiği, talebinin dava konusu işlem ile reddi üzerine, anılan işlemin iptali ve eksik yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte tazmine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 4046 sayılı Yasa'nın 22. maddesiyle, nakle tabi personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarih itibariyle "fiilen" almakta oldukları net parasal haklarının yeni görevlerinin net parasal haklarıyla karşılaştırılarak varsa aradaki farkın ödenmesiT.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ www.hasimozdal.av.tr ESAS NO : 2012/1587 KARAR NO : 2013/627 3 öngörülmüşken, 406 sayılı Yasa'nın Ek 29. maddesinde Türk Telekom personeli için farklı bir uygulama benimsenmiştir. 02.07.2004 tarihli, 25510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5189 sayılı Yasa ile Türk Telekom personelinin parasal haklarının tesbitine Türk Telekom Yönetim Kurulu yetkili kılındığından, 406 sayılı Yasa'nın Ek 29. maddesiyle başka kurumlara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek personelin 4046 sayılı Yasa'nın 22. maddesi gereğince (sözleşmeli personel ile kapsamdışı personel için) eski görevleriyle yeni görevlerinin parasal hakları arasındaki farkın ödenmesi sırasında yönetim kurulunca bu personelin diğer kamu personeline göre yüksek tutarlara çıkarılmış parasal hakları yerine 15.4.2004 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerine Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği tarihe kadar kamu görevlilerine yapılmış zamlar uygulanmış tutarının esas alınması öngörülmüş olup, bu düzenlemeyle Türk Telekom'da çalışmaktayken özelleştirme nedeniyle başka kurumlara atananların ücretleriyle aynı unvanlarla özelleştirme kapsamındaki başka kurumlarda görev yapmaktayken naklen atananların parasal hakları arasında eşitlik sağlanması amaçlanmıştır. Buna göre diğer kurumlarda görev yaparken nakledilenlerin Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildikleri tarihte hak ettikleri net parasal hakları ile bunların yeni kurumlarındaki parasal hakları arasındaki fark ödenmekteyken, Türk Telekom personelinin 15.04.2004 tarihinde aynı unvan için aldıkları ücrete Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği tarihe kadar kamu görevlilerine yapılmış zamlar eklenerek bulunan tutarla bunların yeni kurumlarındaki parasal hakları arasındaki fark ödenecektir. Bu durumda 406 sayılı Yasa'nın Ek 29. maddesinin üçüncü fıkrasındaki kural Türk Telekom personelinin ücretlerinin hesaplanması için farklı bir hesaplama yöntemi olarak özel bir hüküm şeklinde ortaya çıkmaktadır. Özelleştirme kapsamındaki diğer kurumların personelinden farklı olarak T. Telekom personelinin 22. maddeye esas ücretlerinin belirlenmesi için, Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği tarihe kadar kamu görevlilerinin ücretlerine yapılan artışlara gönderme yapılması, Türk Telekom personeline özgü bir yöntem oluşturmayı amaçladığından, 5473 sayılı Yasa'nın 1. maddesiyle 375 sayılı KHK'ye eklenen Ek 3. maddesinin dördüncü fıkrasının "ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından dava konusu ek ödemenin ilgililerin önceki kadro veya pozisyonlarının ücretinin artırılması sonucunu doğurmayacağı" yolundaki kuralının olayda uygulanma olanağı yoktur. Esasen dördüncü fıkranın söz konusu hükmü, ek ödemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmiş olan personelin eski görevlerinin parasal haklarının net tutarlarının yeniden belirlenmesi yolundaki talepleri önlemeye yönelik olarak getirildiğinden ek ödemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bildirilen personelin eski kurumlarındaki parasal haklarının belirlenmesinde dava konusu ek ödemenin göz önüne alınmasına engel oluşturmamaktadır. Bu durumda, davacının maaşına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ek ödemelerin dahil edilmesi gerekmekte olup, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca kamu personeline yapılan ek ödemenin maaşına yansıtılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 06.12.2012 tarih ve 11714 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Nitekim; Danıştay 5.Dairesinin 29.03.2010 tarih ve E:2007/8049, K:2010/1822 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Öte yandan Mahkememiz kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlem nedeniyle davacının idari başvuru (20.11.2012) tarihinden itibaren mahrum kaldığı parasalT.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ www.hasimozdal.av.tr ESAS NO : 2012/1587 KARAR NO : 2013/627 4 hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının idari başvuru (20.11.2012) tarihinden itibaren mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazminen davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 86,20 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 660,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, varsa artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04/07/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan YUSUF GÜNEY 42975 Üye NURULLAH ÇELİK 101524 Üye MEHMET ALİ ATKAN 120526 YARGILAMA GİDERLERİ: Başvurma Harcı : 21,15 TL Karar Harcı : 21,15 TL Vekalet Harcı : 3,30 TL Posta Gideri : 40,60 TL TOPLAM : 86,20 TL
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KANUNLAR

Sağlık Bakanlığı tasarısı Meclis'e sunuldu!.

Sağlık Bakanlığı tasarısı Meclis'e sunuldu!. TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILM...

HUKUK MASAMIZ DİYORKİ!..

HUKUK MASAMIZ DİYORKİ!.. T.C. Anayasası’nın 18 inci maddesinde, “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Angarya yasağı, çalışma v...

EN ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

GALERİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi